Anunt de participare          

                         Spitalul Clinic Municipal DR. GAVRIL CURTEANU ORADEA, in calitate de beneficar, solicita oferte de pret in vederea achizitionarii prin achizitie directa fereastra si usa din PVC.

                   Ofertantii interesati vor intocmi oferta de pret pentru: – fereastra din PVC cu geam securizat 4.992 mp, valoare estimata 2988 lei fara TVA si usa din PVC in 2 canate cu luminator 5.228 mp, valoare estimata 5141 lei fara TVA cod CPV 44221000-5 si o vor depune in plic inchis la secretariatul unitatii, Oraselul Copiilor, etaj 1, Str. Corneliu Coposu, pana la data de 06.07.2020 ora 12:00, oferta de pret intocmita conform caietului de sarcini nr 18840/01.07.2020 si a anexelor nr. 1 si nr. 2.

                   Oferta va fi insotita de toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.

                   Termenul de executie este de 7 zile lucratoare de la data predarii ordinului de incepere a lucrarilor. Termen de plata 60 de zile de la data receptiei. Garantia de buna executie 5 ani.

                   Valoarea totala estimata a lucrarilor care fac obiectul prezentului anunt este de 8129 lei fara TVA.

                   Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile (care corespund cu solicitarile din caietul de sarcini).

                   Autoritatea contractanta isi rezeva dreptul de a negocia pretul cu ofertantul clasat pe primul loc.

                   Ofertele care nu vor fi transmise in termenul prevazut mai sus, nu vor fi luate in considerare.      

                                   Atasat anuntului se regasesc caietul de sarcini, formularul de oferta si formularul de propunere tehnica            

Scroll Up Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status