MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR OFERITE DE SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA

 • Biletul de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul din ambulatoriul de specialitate sau medicul de familie;
 • Bilet de internare pentru copiii care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale, semnat şi parafat de medicul specialist din CPU (dupa caz);
 • Fișa de prezentare în CPU – va fi anexată la FOCG a copiilor internati prin CPU;
 • Cardul național de asigurări de sănătate (dacă acesta nu se prezintă se va lista la Biroul de internari statusul pacientului – PIAS de pe site-ul CAS Bihor, pacientul fiind informat că acest card trebuie adus pe parcursul internării);
 • Adeverință eliberată de CAS Bihor care dovedește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 • Adeverinţă de salariat cu precizarea numărului zilelor de concediu medical acordate în ultimele 12 luni;
 • Cuponul de pensie – pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu handicap;
 • Pentru persoanele aflate în întreținere: adeverintă de la locul de muncă al întreținătorului (în care să se menționeze numele persoanei aflate în intretinere), adeverință CJAS;
 • Pentru persoanele aflate într-o formă de protecție socială: copie dupa documentul care atesta acest lucru;
 • Pentru cetatenii străini din statele membre UE: cardul european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate – DOAR PENTRU URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE;
 • Cerere scrisă pentru internare a părinților/ tutorilor legali pentru copilul sub 18 ani (minor) adresată Managerului Spitalului (care să includă avizele și aprobările respective);
 • Certificat nastere/CI minor internat și copie dupa CI ale parinților;
 • Adeverinta de studii pentru persoanele intre 18-25 ani, care urmează cursurile unei școli/universități;
 • Pentru studenții străini/studenții cu plată – adeverință CAS Bihor că sunt plătitori de asigurări de sănătate;
 • Angajament de plată – pentru pacienții neasigurați, a căror stare de urgență a încetat. 
Scroll Up Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status