MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR OFERITE DE SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “DR. GAVRIL CURTEANU” ORADEA

 • Biletul de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul din ambulatoriul de specialitate sau medicul de familie;
 • Bilet de internare pentru copiii care reprezintă urgenţe medico-chirurgicale, semnat şi parafat de medicul specialist din CPU (dupa caz);
 • Fișa de prezentare în CPU – va fi anexată la FOCG a copiilor internati prin CPU;
 • Cardul național de asigurări de sănătate (dacă acesta nu se prezintă se va lista la Biroul de internari statusul pacientului – PIAS de pe site-ul CAS Bihor, pacientul fiind informat că acest card trebuie adus pe parcursul internării);
 • Adeverință eliberată de CAS Bihor care dovedește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 • Adeverinţă de salariat cu precizarea numărului zilelor de concediu medical acordate în ultimele 12 luni;
 • Cuponul de pensie – pentru pensionari, veterani de razboi, persoane cu handicap;
 • Pentru persoanele aflate în întreținere: adeverintă de la locul de muncă al întreținătorului (în care să se menționeze numele persoanei aflate în intretinere), adeverință CJAS;
 • Pentru persoanele aflate într-o formă de protecție socială: copie dupa documentul care atesta acest lucru;
 • Pentru cetatenii străini din statele membre UE: cardul european de asigurări sociale de sănătate în perioada de valabilitate – DOAR PENTRU URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE;
 • Cerere scrisă pentru internare a părinților/ tutorilor legali pentru copilul sub 18 ani (minor) adresată Managerului Spitalului (care să includă avizele și aprobările respective);
 • Certificat nastere/CI minor internat și copie dupa CI ale parinților;
 • Adeverinta de studii pentru persoanele intre 18-25 ani, care urmează cursurile unei școli/universități;
 • Pentru studenții străini/studenții cu plată – adeverință CAS Bihor că sunt plătitori de asigurări de sănătate;
 • Angajament de plată – pentru pacienții neasigurați, a căror stare de urgență a încetat.