Concurs inginer debutant-specialitatea stiinte ingineresti aplicate sau ing.electronica sau ing.sist/automatica si informatica ind.sau ing.electrica sau ing.calc.si tehn.inf.si alte spec.echiv. pe perioada nedeterminata din data de 09.11.2018